Nieuws

Onderhoudswerkzaamheden digitaal loket 17/09

Op 17/09 van 08:00 tot 10:00 voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan ons digitaal loket. Tijdens die periode is het digitaal loket buiten gebruik. 

 

 

Minder dan een maand nadat de afdeling Studietoelagen (AHOVOKS) van minister van Onderwijs Ben Weyts de opdracht kreeg om een eenmalige toelage voor afgestudeerde verpleegkundigen uit te betalen, ontvingen al meer dan 800 studenten een vergoeding. De studenten die recht hebben op de toelage, maar nog geen actie ondernamen na ontvangst van de brief van de afdeling Studietoelagen, kunnen hun gegevens nog altijd doorgeven via het digitaal loket.   

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) voorziet in samenwerking met de afdeling Studietoelagen een toelage van 1000 euro voor verpleegkundigen die in 2019-2020 hun bachelordiploma behaalden. De toelage dient als tegemoetkoming voor een moeilijke stageperiode: de studenten speelden een bepalende rol in de strijd tegen COVID-19. Bovendien maakten ze allerlei kosten voor kledij, materiaal, vervoer enz.  

Aanvragen blijft mogelijk 

Studenten verpleegkunde die tijdens academiejaar 2019-2020 afstudeerden, maar nog geen actie ondernamen nadat ze een brief van Studietoelagen ontvingen, kunnen hun eenmalige toelage nog altijd aanvragen via het digitaal loket. Meer informatie over de procedure bevindt zich op www.studietoelagen.be/eenmalige-toelage-verpleegkunde  

Initiatief vanaf 2020-2021 bij Welzijn 

Vanaf 2020-2021 ligt het initiatief om een oplossing uit te werken bij de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Hij zal die oplossing uitwerken in overeenstemming met de intentie uit het regeerakkoord die impliceert dat de eenmalige toelage gefinancierd zou worden door de werkgevers.  

Wegens onderhoud is het digitaal loket niet beschikbaar op maandag 24/09 van 8u tot 9u. Het is dan niet mogelijk om een dossier op te starten of op te volgen, of het contactformulier te gebruiken. We raden je aan om opnieuw te proberen inloggen op 24/09 om 9u.

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, heeft het Vlaams Parlement op 15 juli 2020 besloten om een eenmalige toelage van 1000 euro te voorzien voor studenten die een diploma bachelor in de verpleegkunde behaalden in 2019-2020. De afdeling Studietoelagen zal de vergoeding uitbetalen.

Door de coronacrisis besliste de Vlaamse Overheid om de terugvorderingen van school- en/of studietoelagen tijdelijk stop te zetten. Veel ouders en studenten zagen hun inkomen namelijk dalen: het aantal studentenjobs daalde fors en de technische werkloosheid nam toe. Vanaf begin juli starten we de terugvorderingen opnieuw op.

Waarom controleren we onze dossiers en sturen we terugvorderingen uit? Studenten of ouders moeten hun school- of studietoelage gedeeltelijk of volledig terugbetalen als ze na een controle (doorgaans ten vroegste na het aflopen van een school- of academiejaar) niet meer aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. Het kan zijn dat je niet meer aan de voorwaarden voldoet als:  

 • je niet meer ingeschreven bent voor hetzelfde aantal studiepunten als bij het begin van het academiejaar; 

 • je inkomen gestegen is ten opzichte van 2 jaar geleden 

Wat kunnen jullie als ouder en/of als student doen wanneer je een terugvordering ontving? 

 1. Eerste brief: je hebt 90 dagen de tijd om het bedrag terug te betalen
   

 2. Eerste aanmaning (bij niet-betaling): je hebt 30 dagen de tijd om het bedrag terug te betalen in normale omstandigheden ontving je deze brief tussen de 15 en de 44 dagen na de terugvorderingsbrief. Door de coronamaatregelen zijn alle aanmaningen stopgezet en kan deze termijn langer bedragen dan normaal. Het kan bijvoorbeeld voorvallen dat je 100 dagen na de terugvorderingsbrief een aanmaningsbrief ontving
   

 3. Tweede aanmaning (bij niet-betaling): je hebt 14 dagen de tijd om het bedrag terug te betalen
   

 4. Ingebrekestelling (bij niet-betaling): Je krijgt een waarschuwingsbrief dat we bij niet-betaling je dossier overmaken aan de gerechtsdeurwaarder. Je hebt 15 dagen de tijd om het bedrag terug te betalen 
   

 5. Ultieme brief: je hebt 14 dagen de tijd om te betalen. Bij niet-betaling maken we je dossier over aan VLABEL (Centrale Invorderingscel Vlaamse Belastingsdienst) voor gedwongen invordering. Vanaf dan kunnen wij niks meer wijzigen en moet je de aangestelde deurwaarder contacteren 

Op elk moment, voordat we de terugvordering overmaken aan VLABEL, kan je een uitstel van betaling (maximaal 2 keer voor een periode van telkens maximaal 6 maanden) aanvragen. Dan start de volledige procedure opnieuw. Na de ingebrekestelling kan je bijvoorbeeld opnieuw een aanvraag doen voor een uitstel van betaling. Als je na 6 maanden nog altijd niet betaalde, dan krijg je terug een eerste aanmaningsbrief. Daarnaast kan je een afbetalingsplan aanvragen zonder extra kosten, aan minimaal 50 euro per maand. 

Recordaantal aanvragen voor studietoelagen

Dit academiejaar kende onze afdeling een recordbedrag van ruim 106 miljoen euro toe aan meer dan 56.000 studenten in het hoger onderwijs. Het aantal aanvragen steeg met 7.000 doordat onder andere graduaatsopleidingen vanaf dit academiejaar in aanmerking kwamen voor een studietoelage. Meer info vind je hier.

Aanvragen academiejaar afgesloten

De aanvragen voor academiejaar 2019 – 2020 zijn afgesloten. Vanaf volgend schooljaar verandert onze werkwijze om aanvragen in te dienen. Binnenkort kunnen jullie hier alles over lezen op onze website.

Dien je aanvraag in voor 1 juni 2020!

Het aanvraagjaar 2019-2020 loopt op zijn einde. Als wij jou op dit moment niet gecontacteerd hebben over de opstart van je dossier 2019-2020, zal de opstart niet meer automatisch gebeuren. Je kan wel zelf nog een aanvraag indienen. Dat kan nog tot en met 1 juni 2020 via het digitaal loket.

Loketten tijdelijk gesloten

Omdat we het welzijn van onze bezoekers en onze medewerkers belangrijk vinden, nemen we extra maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te beperken. Daarom zijn onze loketten tijdelijk gesloten.

Heb je een vraag over je dossier? Bel het gratis nummer 1700 of stuur ons een bericht via het contactformulier. 

Kantoren en loketten gesloten tussen 25 december en 2 januari

Onze kantoren en bezoekersloketten zijn gesloten vanaf 25 december 2019 tot en met 2 januari 2020. Voor algemene vragen of meer informatie over je dossier, kan je tijdens onze sluiting wel nog terecht bij de Vlaamse Infolijn op het gratis nummer 1700. Let op, vanaf 6 januari 2020 wijzigen de openingsuren van onze loketten: 9u-12u en 13u-16u. 

De afdeling Studietoelagen wenst iedereen fijne feestdagen toe!

Onderhoud digitaal loket dinsdag 10 december

Wegens onderhoud is het digitaal loket niet beschikbaar op dinsdag 10 december vanaf 17u. Het is dan niet mogelijk om een aanvraag in te dienen, je dossier op te volgen of het contactformulier te gebruiken. We raden je aan om later opnieuw te proberen vanaf woensdag 11 december.

Verwarrende brieven voor studietoelagen hoger onderwijs

De afdeling Studietoelagen stelt alles in het werk om studietoelagen in het hoger onderwijs zo snel en eenvoudig mogelijk toe te kennen. Als je al eens een studietoelage hebt ontvangen, dan is de kans groot dat we je automatisch een brief sturen met de vraag om een nieuw dossier voor je op te starten. Natuurlijk doen we dit pas na jouw toestemming, en enkel als je opnieuw bent ingeschreven in het hoger onderwijs. Jammer genoeg is er in de week van 5 november een technische fout in ons systeem geslopen. We hebben een aantal studenten die niet ingeschreven zijn, voorgesteld om opnieuw een dossier voor hen op te starten. Heb je zo’n brief ontvangen en ben je niet meer ingeschreven? Dan mag je onze vraag gewoon negeren. Als je wel ingeschreven bent en nog steeds recht hebt op een studietoelage, dan zorgen we ervoor dat je dossier zo snel mogelijk behandeld wordt!

Onderhoud digitaal loket donderdag 31/10 en vrijdag 1/11

Wegens onderhoud is het digitaal loket mogelijk niet beschikbaar op donderdag 31 oktober vanaf 16u tot en met vrijdag 1 november 12u. Het is dan niet mogelijk om een aanvraag in te dienen, je dossier op te volgen of het contactformulier te gebruiken. We raden je aan om later opnieuw te proberen vanaf vrijdag 1 november in de namiddag.

Schooltoeslag vanaf nu bij je uitbetaler Groeipakket

Vanaf schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs geïntegreerd in het Groeipakket. Deze wordt automatisch berekend en uitbetaald door je uitbetaler Groeipakket. Je moet dus geen aanvraag meer indienen. Heb je vragen over je eventuele schooltoeslag? Neem dan contact op met je uitbetaler. Die kan je terugvinden via https://www.groeipakket.be/nl/zoek-je-uitbetaler. 

Onze afdeling staat enkel nog in voor studietoelagen in het hoger onderwijs. Vragen over een oud dossier (tot en met schooljaar 2018-2019), kan je stellen via het contactformulier.

Doe vanaf nu een aanvraag voor 2019-2020

Vanaf 1 augustus kan je een aanvraag indienen voor het academiejaar 2019-2020. Dit kan enkel nog voor studenten in het hoger onderwijs. Leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs krijgen de schooltoelage automatisch via het Groeipakket.

Een aanvraag indienen kan via het digitaal loket tot en met 1 juni 2020.

Aanvraagjaar 2018-2019 is afgesloten

Sinds 2 juni is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het schooljaar 2018-2019. Ook je automatisch gestart dossier kan je niet meer terugbezorgen. Heb je een aanvraag ingediend en vroegen we jou om je dossier te vervolledigen? Dan kan je nog tot en met 31 december 2019 deze documenten bezorgen. Dat kan via het digitaal loket.

Een aanvraag indienen voor een studietoelage hoger onderwijs voor academiejaar 2019-2020 kan vanaf 1 augustus 2019. De schooltoelagen voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geïntegreerd in het Groeipakket als schooltoeslag, en worden automatisch berekend en uitbetaald. Daarvoor moet je dus geen aanvraag meer indienen bij onze afdeling.

Veranderingen 2019-2020

De afdeling Studietoelagen zal vanaf het schooljaar 2019-2020 er wat anders uitzien. Wil je graag weten of dit ook effect heeft op jouw studiecarrière? Ga dan kijken op ‘Wat vanaf 2019-2020?’ voor meer informatie. Vragen kan je stellen via het contactformulier in het digitaal loket.

Nieuwe deadline automatisch gestarte dossiers

Eind oktober is de afdeling School- en Studietoelagen gestart met het verzenden van automatisch opgestarte dossiers. Als je sinds 2012-2013 een school- of studietoelage kreeg, maar voor dit schooljaar zelf nog geen aanvraag indiende, krijg je een vooraf ingevuld formulier toegestuurd per e-mail of per post. Voorwaarde is dat je nog ingeschreven bent in een onderwijsinstelling in Vlaanderen én nog steeds gedomicilieerd bent in België.

Vul je formulier bij voorkeur aan via je ontvangen e-mail of via het digitaal loket. Je formulier terugbezorgen kan tot en met 1 juni 2019. Deze deadline valt dus vanaf dit schooljaar samen met de deadline voor het indienen van een nieuwe aanvraag. Lees hier meer over de procedure van de automatisch gestarte dossiers.

Verhuis loket Brussel

Maandag 20 november verhuist het bezoekersloket in Brussel naar het vernieuwde Hendrik Consciencegebouw (Koning Albert II-Laan 15, 1210 Brussel). We ontvangen bezoekers dan niet langer in het Boudewijngebouw (dezelfde straat). De openingsuren blijven dezelfde: maandag en woensdag van 09u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30.

Van Boudewijngebouw naar Consciencegebouw
Een nieuw contactformulier

Het contactformulier van het digitaal loket heeft een grondige make-over gekregen. Met een volledige integratie in het digitaal loket, kan je vanaf nu gemakkelijk overschakelen tussen je aanvraag en het contactformulier.

Je kan er al je vragen per categorie stellen, bv. ‘Ik heb een vraag over een brief die jullie mij stuurden’. Daarnaast kan je ook je dossier vervolledigen door documenten of opmerkingen op te laden. Deze worden dan rechtstreeks aan je dossier gekoppeld.

Heb je een vraag? Ga dan zeker een kijkje nemen op het digitaal loket.