Opvraging gegevens

Als je een aanvraag voor een school- of studietoelage doet, ga je met de volgende zaken akkoord:

 • Je moet alle gevraagde informatie volledig en naar waarheid doorgeven.
 • Alle betrokkenen gaan akkoord met de inhoud van de aanvraag.
 • De afdeling School- en Studietoelagen mag jouw inkomen aan de leerling of student meedelen (als verantwoording van een beslissing).
 • Je moet de afdeling School- en Studietoelagen onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer gegevens die je eerder doorgaf, veranderen.
 • De afdeling School- en Studietoelagen mag inlichtingen in verband met je dossier bij andere bevoegde diensten vragen.
 • We behandelen jouw gegevens vertrouwelijk. We gebruiken ze om na te gaan of je een school- of studietoelage kan krijgen, om met je te communiceren en om een eventuele toelage te betalen.
 • Als ze toelating hebben van de bevoegde privacycommissie, kunnen andere diensten ons informatie over je dossier of je toelage opvragen.
 • Je kan jouw gegevens inkijken en laten verbeteren als dat nodig is.

Om te berekenen of iemand een school- of studietoelage krijgt, kan de afdeling verschillende gegevens opvragen uit overheidsdatabanken:

 • Persoons- en adresgegevens
 • Gezinssamenstelling en afstamming
 • Inkomstengegevens van de onderhoudsverstrekker, de eventuele partner, personen ten laste en niet-verwanten, zoals:
  • Belastingaanslag
  • Kadastraal inkomen
  • Leefloon
  • Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
 • Handicap van de personen uit het gezin
 • Inschrijvingsgegevens en resultaten van de leerling of student
 • De aanwezigheid van leerlingen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs
 • Nationaliteitsgegevens van de onderhoudsverstrekker, partner, leerling of student

De machtigingen voor het opvragen van deze gegevens vind je op onderwijs.vlaanderen.be/informatieveiligheid.

 

Bescherming van persoonsgegevens

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website en de informatiekanalen van 1700 beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen word jou toch persoonlijke informatie gevraagd. Je gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.